Egyesület

2022.09. hónapban 395.544 Ft. került átutalásra egyesületünk számlájára szja 1%-os felajánlásaitokból. Nagyon szépen köszönjük!  Az begyesület által fenntartott ALTERNATÍVA ÉLETFA ISKOLA oktató/nevelő munkájához eszközök beszerzéséhez, közösségépítő, iskolai programokhoz nyújtunk támogatást a 2022/2023. tanévben a 2022/09/HEGYSZ számú határozat szerint.
 

2021.09. hónapban 403.213 Ft. került átutalásra egyesületünk számlájára szja 1%-os felajánlásaitokból. Nagyon szépen köszönjük!  Az begyesület által fenntartott ALTERNATÍVA ÉLETFA ISKOLA oktató/nevelő munkájához szükséges anyagok, eszközök beszerzéséhez nyújtottunk támogatást a 2021/2022. tanévben a 2021/09/HEGYSZ számú határozat szerint.
 

ALTERNATÍVA ÉLETFA ISKOLÁÉRT EGYESÜLET
adószám:18624346-1-05A NAV által 2020.09. hónapban 359.774 Ft. került átutalásra egyesületünk számlájára szja 1%-os felajánlásaitokból. Nagyon szépen köszönjük! A lovas oktatásunkhoz kobakok beszerzését terveztük, illetve új szakunk, a szobrászat anyag és eszközigényének kielégítését támogatjuk a 2020/2021. tanévben, az egyesület 2020/H1sz./09 számú határozata alapján.
 

Egyesületünk az alábbi tájékoztatást kapta a NAV-tól, mely szerint az összeg kiutalásra fog kerülni az egyesület számlájára:

“Nyilvántartásunk szerint az Önök szervezetének a 2019. rendelkező évben felajánlott szja 1%-os összeg nagysága:

284 220 Ft. “

Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki az egyesületre gondolt, amikor adójának 1%-át felajánlotta!

Az összeget, mint minden évben, most is az egyesület által fenntartott ALTERNATÍVA ÉLETFA ISKOLA kiadásaihoz való hozzájárulásra fogjuk fordítani, melyre az új telephelyen, a megnövekedett költségek miatt, nagy szüksége van.
– szeretnénk, ha az iskola tanulói többször is eljuthatnának a miskolci Factory Arénába, az extrém sportok fellegvárába,
– a kisebbek szép, nagy homokozóban játszhatnának közösen, például a napközi ideje alatt.

A NAV által ténylegesen kiutalt összegről és annak felhasználásáról itt fogunk tájékoztatást adni.


Alternatíva Életfa Iskoláért Egyesület

Számlaszámunk, ahol a támogatásokat fogadni tudjuk: 11734073-21036761
Az 1% felajánlásához az adószámunkat kell használni: 18624346-1-052018. szeptember 24-én a NAV -egyesületünk számlájára- 206.000 Ft-ot utalt át, mely összeg a 2017. év SZJA. bevallásai alapján, az 1%-ok felajánlásai szerint került kiutalásra. Mindenkinek hálásan köszönjük, aki felajánlásakor egyesületünket támogatta!
Az Alternatíva Életfa Iskoláért Egyesület elnöksége, az összeg felhasználásával kapcsolatban, arról döntött, hogy ezt az összeget az általa fenntartott, Alternatíva Életfa Iskola tanulóinak szervezett, bükkszentkereszti művészeti táboroztatásra, az iskola művészeti oktatásához szükséges anyag-beszerzésre fordítja a 2018/2019. tanévben.

EGYESÜLETÜNKET AZ ALÁBBI CÉLLAL HOZTUK LÉTRE:

Olyan oktató, nevelő munka népszerűsítése – ennek keretében óvoda, iskola (közoktatási intézmény) – létrehozásának támogatása, illetve alapítása, szervezése, fenntartása, működtetése, amely azonos szellemi forrásokból táplálkozó, szervezeti-működési rendjét tekintve hasonló intézmények létezését, az emberi individuum szabad kibontakozását kívánja szolgálni.

AZ INTÉZMÉNYEK SZOCIÁLIS ORGANIZMUSA A HÁRMAS TAGOZÓDÁS ELVÉRE ÉPÍTKEZIK:

  • a szellemi szférában megvalósuló teljes szabadság,
  • a jog területén az egyenlőség,
  • és a gazdaságban a szolidaritás megvalósulása.

AZ ALÁBBI CÉLOK MEGVALÓSULÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE, TÁMOGATÁSA:

Olyan rendszer megalkotása, amely elősegíti a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése révén, és ezáltal erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes embereket nevelni. Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.

A köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg.

A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai kultúráját az egyéni bánásmódra való törekvés, a gyermek, a tanuló elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló fejlődését biztosító sokoldalú, a követelményekhez igazodó értékelés jellemzi.

Az egyesület – céljai megvalósítása érdekében – végzi a tevékenységét.

Az Egyesület tevékenysége: “A közoktatás rendszerének működtetése az állam feladata” közfeladat ellátását szolgálja, segíti elő.

Az egyesület célja az Alternatíva Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola (OM:201338) fenntartása, anyagi és egyéb módon való támogatása. Az oktatási intézményben megvalósuló oktató, nevelő, ismeretterjesztő munka feltételeinek megteremtése és ezen munka folyamatosságának biztosítása.

Ezen cél megvalósulásáig az Egyesület támogatja az Alternatíva Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola fenntartóját.

EGYESÜLETÜNK, EDDIGI MŰKÖDÉSE SORÁN, A TÁMOGATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELÉT, AZ ÜGYVITELI ÉS ÜGYVÉDI KÖLTSÉGEKEN KÍVÜL, TELJES EGÉSZÉBEN AZ ALÁBBIAKRA FORDÍTOTTA:

  • az Alternatíva Iskola fenntartója, a FÉNYSUGÁR NONPROFIT ALAPÍTVÁNY részére biztosította az iskola bérleti díjának kifizetéséhez szükséges összegeket
  • egyéb anyagi támogatással is segítette az iskola fenntartójának munkáját
  • az Alternatíva Iskola diákjainak kulturális programjaihoz nyújtott anyagi segítséget
  • a diákok egyéb, szabadidős tevékenységét finanszírozta az Alternatíva Iskolában elindult lovas oktatás költségeihez való hozzájárulás

EGYESÜLETÜNK, 2016.05.30-tól, az ALTERNATÍVA ÉLETFA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKGIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓJA ÉS FENNTARTÓJA

  • az ALTERNATÍVA ÉLETFA ISKOLA székhelye és telephelye: 3533 Miskolc Sétány Gy u. 1. A másik telephelye, a Martinkertvárosban található, HUN-LOVASTANYA, ahol – a magyar kultúra részeként – a magyar nyeregben való lovas oktatás, íjászat, lovasíjászat, ősi magyar lovas játékok oktatása, történik.
  • Egyesületünk célkitűzése, hogy az Alternatíva Életfa Iskola létének, működésének, a pedagógiai program megvalósításának  feltételeit biztosítsa oly módon, hogy az egyesület részére érkező adományokat, támogatásokat kizárólag arra fordítja, hogy az általa fenntartott iskola azon kiadásait fedezze, melyre az állami, normatív támogatásból az iskolának nincs lehetősége.
  • az Alternatíva Életfa Iskola diákjainak kulturális programjaihoz nyújt szervezési, anyagi segítséget

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS:

Az Alternatíva Életfa Iskoláért Egyesület nevében szeretnénk megköszönni a támogatásokat, melyeket a 2016. gazdasági évben nyújtottatok.

2016-ban átutalással 1.083.000 Ft támogatás érkezett az Egyesületünk számlájára, készpénzben pedig 3.069.000 Ft-tal támogattátok az egyesületet.

Összesen tehát 4.152.000 Ft. támogatást fizettetek a 2016. évben.

A fenti összeget 2016. júniusáig az Alternatíva Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola diákjainak iskolai, egyéb foglalkozásainak finanszírozására, 2016. júliusától az ALTERNATÍVA ÉLETFA ISKOLA alapítására, fenntartására, az iskola működését biztosító helyiségek bérlésére, ennek az iskolának a tárgyi és egyéb eszközeinek beszerzésére, a diákok egyéb foglalkozásainak finanszírozására /film vetítésre, múzeum látogatásra, nyelvi szakkörök, közösségi rendezvények szervezésére /fordította.

Fedor Ágnes /egyesületi elnök/
Molnár-Sáska Enikő   /alelnök/

Az egyesület könyvelésének lezárása, éves beszámolójának elkészítése, elfogadása és közzététele 2017. május 31-ig történik meg, amikor honlapunkon is mindenki számára megtekinthető lesz.


Köszönjük szépen mindenkinek, aki a 2016. évi személyi jövedelemadójának 1%-át az Alternatíva Életfa Iskoláért Egyesületnek ajánlotta fel. Ez az összeg összesen 132.852 Ft. volt, melyet megkapott egyesületünk. Az összeget az Alternatíva Életfa Iskola diákjainak kulturális, illetve egyéb iskolai programjára fordítunk a 2017/2018. tanévben oly módon, hogy tanulónként 1.600 Ft-al járulunk hozzá valamely, az iskola által szervezett program kiadásaihoz.

AZ ALTERNATÍVA ÉLETFA ISKOLA ALAPÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSAK, megtekinthetőek: 3525 Miskolc Sétány u. 1 /az iskola – az egyesület által bérelt – telephelyén/ hétköznapokon 9:00 – 14:00 óráig, előzetes egyeztetés alapján.


EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2018.
Beszámoló 2014 egyesület
Beszámoló 2015 egyesület
ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS 2020.06.

Egyesület Jegyzőkönyv 2016. 02. 23.
Egyesület SZMSZ UGYREND 2015. 08. 19.
MÉRLEG 2016. Alternatíva Életfa Iskoláért Egyesüle
EGYESÜLET FŐKÖNYV 2017.
EGYESÜLET ÉVES BESZÁMOLÓ 2017.
ALAPÍTÓ OKIRAT 2019.08.15.
Alapító Okirat 2020
MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY NYILVÁNTARTÁSON történő átvez.
Nyilvántartásba Vétel 2020
Jogerős Működési Engedély 2019. szeptember 1.
2018. Évi Beszámoló
Működési Engedély 2020
EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2019
EGYESÜLET 2020. BESZÁMOLÓ
EGYESÜLET Kiegészítő melléklet 2020
EGYESÜLET-FŐKÖNYV-2021.
EGYESÜLET-MÉRLEG-2021.