Oktatási Információk

TÁJÉKOZTATÓ, ISMERTETŐ az ALTERNATÍVA ÉLETFA ISKOLA 2022/2023. tanévére

Iskolánk 1-4. évfolyamán történő oktatás sajátosságai: 

Az Általános iskolában az 1-4. évfolyamon, kis létszámú /maximum 15 fős/ csoportokban történik az oktatás. A “mindenkori gyermek a tanterv”! A gyermekek életkori sajátosságait, egyéni haladási tempójukat, érdeklődésüket, természetes kíváncsiságukat figyelembe véve, a pozitív megerősítéseket előtérbe helyezve az értékelésnél, sokat használva a tapasztalati úton történő megismerés lehetőségét, az adott feladatban való elmélyüléssel történik a Nemzeti Alaptantervben (NAT) előírt tananyag elsajátítása.

A “tananyag” elsajátításánál célunk, hogy olyan tudással lépjenek gyermekeink az 5. évfolyamra, mely tudást használni tudnak, mert valóban az “övéké”. Mindezek elérése érdekében szülőknek és pedagógusoknak egyaránt tisztában kell lenniük azzal, hogy 

az 1-4. évfolyamokon nem feltétlenül haladnak az írás, olvasás, egyéb elsajátítandó tananyag tekintetében ugyanabban a tempóban, mint a „hagyományos” általános iskolákban, hiszen a tapasztalati úton, elmélyüléssel szerzett tudás megszerzéséhez jóval több időre van szükség, illetve a gyerekek egyéni haladási tempójára is tekintettel kell lennünk. Az ismeretek átadásakor olyan módszereket, egyéb foglalkozásokat is segítségül hívunk, melyek a hosszútávú beépülést, az ismeretek befogadásához szükséges képességek fejlődését is segítik, figyelembe véve az adott életkor sajátosságait, természetes igényeit, melyekhez szintén több idő kell. Elengedhetetlenül fontos, hogy a gyermeket nevelő szülő és pedagógus szorosan együttműködve végezze saját feladatát, legyen közöttük egység a nevelés során. 

Az 1-4. évfolyamon különösen nagy szerepet kap a közösség kialakítása, építése, valamint a mozgás, melynek nagy szerepe van a testi, lelki, szellemi fejlődésben.

Iskolánk célja, hogy az iskola pedagógiai programját minél szélesebb palettán tegye színesebbé, a nevelő munkát hatékonyabbá. 

A tanári közösség feladatának tekinti, hogy minél több tanórán kívüli foglalkozás biztosításával segítse a tanulók szélesebb látókörének kialakítását. A pedagógiai programunkban már az iskola létrejöttekor is szerepelt a magyar kultúra élő módon való közvetítése, hagyományaink, szokásaink megismerése, ápolása. Szintén része az iskola célkitűzésének, hogy gyermekeink minél több ismeretre tegyenek gyakorlati tapasztalás útján szert, mert akkor lesz a megismert dolog igazán a sajátjuk.

Az elkövetkező tanévben folytatjuk a „Mindenki tanuljon meg lovagolni” program keretén belül az osztályok rendszeres, lovas oktatáson való részt vételét. A második telephelyünkön, a Martin-kertvárosi lovas HUN TANYÁN történik a tanulóink – magyar hagyományokhoz kötődő- lovas, íjász (lovas-íjász) sportokkal való megismertetése; ezek a foglalkozások az órarendbe építve zajlanak, így az ezeken való részt vétele, minden diákunknak ugyanolyan kötelező, mint a többi tanórán. Bármely szülő nyilatkozhat úgy, hogy nem szeretné, hogy gyermeke a lóra felüljön, de ebben az esetben is ott kell tartózkodnia a tanulónak a tanyán, ahol a nem lovagló gyerekekkel más jellegű tevékenység folytatását irányítja iskolánk pedagógusa/alkalmazottja.

További céljaink: 

  Az 1-4. osztályosaink minél több kiránduláson vegyenek részt, a gyerekek ismerjék meg közvetlen környezetük kirándulóhelyeit, rövidebb turista-útvonalait, a túrázás örömeit, alapszabályait, a természethez való alkalmazkodást. 

– Az alsóbb osztályok (1-5. osztályosok), ha a hatályos rendeletek, a járványügyi helyzet lehetővé teszi, a tanév során vegyenek részt (órarendbe építve) úszásoktatáson.

– az iskolai programokon, ünnepeinken, melyek szintén pedagógiai programunk részeként  szerepelnek az éves tervünkben, mindenki /diákok, tanárok és szülők/ vegyen részt.

– Szeretnénk továbbá, ha a februárra tervezett sí-szünetben, családok összefogásával 

valósulna meg a gyerekek közös síelése, úgy, hogy azon a helyszínen, ahová a családok a sí-programot megszervezik, az iskola a síoktatásról gondoskodjon.

Különös figyelmet kell fordítanunk a jövőben is „kis, családi” közösségünk összetartására, az összetartozás érzésének segítésére, a magunk és egymással szembeni felelősségvállalásra, az őszinte, becsületes, egymást segítő emberek nevelésére.

A közösségünket összetartó erkölcsi normák betartása elengedhetetlen a további létezésünkhez.

A legfontosabbak:

– egymásnak segítünk

– másnak nem ártunk

– becsületesen, tisztán, őszintén viselkedünk társainkkal, közösségünk minden tagjával

– minden nehézséget közösen, egymást segítve próbálunk leküzdeni

– az iskolai feladatokból vegye ki részét közösségünk minden tagja

Az idei év tapasztalata alapján látjuk, hogy ezen célok megvalósulásának egyik legkiválóbb helyszíne a Hun-tanya, ahol Szemán János /sportlovas oktató és gyógy-lovagoltató/ irányításával, élettapasztalatával szerzett bölcsességeknek átadásával elindultak gyerekeink egy olyan úton, melyre nagy szükségük van, s mely utat feltétlenül folytatni szeretnénk iskolánk életének szerves részeként.

Ezen az úton nem a legkiválóbb lovasok nevelése az alapvető cél, sokkal inkább a lovak megismerése, tisztelete és ennek segítségével az ego picit háttérbe szorítása. 

Itt igazán szükségünk van egymásra /egymás iránti tisztelet, odafigyelés/, koncentrált figyelemre, az alapvető szabályok minden körülmény közötti betartására.

Mivel iskolánkban párhuzamos művészeti képzés folyik az 5. évfolyamtól, nagy hangsúlyt kell fektetnünk a művészeti foglalkozásokra. A művészeti foglalkozásokra nem csak azért van nagy szükség, mert kötelezőek, pedagógiai programunk része, legfőképpen azért, mert fontosak a gyerekek személyiségének fejlődésében, hatékonyan segítik az egyéb ismeret megszerzését, egy szélesebb, színesebb látókör kialakítását.

Tisztában kell lennünk azzal, hogy a fenti célok megvalósítása érdekében tanárokra, szülőkre és diákokra egyaránt plusz feladatok hárulnak, szükség van plusz időre és energiára!

Közösségünknek azon tagjaira számítunk a 2022/2023. tanévben, akik tisztában vannak vele, hogy a fent leírtak megvalósításához vállalniuk kell

-a külön programok, illetve a két telephelyünk közötti utazás úti költségét is

-a tanórákon kívüli programokra, foglalkozásokra szánt időt

-az ünnepeinken, rendezvényeinken való részt vételt

-a kiránduláshoz, úszáshoz, korcsolyázáshoz, lovagláshoz a legalapvetőbb felszerelés biztosítását. Tudni kell, hogy lesz olyan, hogy a tanyára illetve kirándulásokra esős időben is elmegyünk, amihez szükség lesz esőkabátra, gumicsizmára is. 

Miskolc, 2022. ………

              Fentieket elolvastam, tudomásul vettem, a 2022/2023. tanévben ezek ismeretében szeretnék      

              az Alternatíva Életfa Iskola közösségének tagja lenni:

…………………………………………..

Szülő aláírása


Kedves Diákok, Szülők!

A 2021/2022. tanévünk első tanítási napja: 2021. 09. 01., szerda. 8:00 órától kezdődik a tanítás. A szokásos módon, 7:30-tól van ügyelet az iskolában a tanítási napokon. Az étkezést igénylőknek biztosítva lesz az ebéd, a napközit igénylőknek lesz napközi.
Nagy örömmel várjuk a tanévkezdést, szeretettel várunk minden tanulót!
Alternatíva Életfa Iskola minden munkatársa

Kedves Diákok, Tisztelt Szülők!
Kérjük olvassátok el az alábbi tájékoztatót.:
Magatartási szabályok különböző élethelyzetekben
Kedves szülők, kedves barátaink!
A járványügyi helyzetre való tekintettel, az iskola épületében kizárólag az idejáró diákok és az itt dolgozók tartózkodhatnak! (A szülők csak különleges indokkal, igazgatói engedéllyel!) A kisebb diákokat kísérő szülők, maszkban, a testhőmérsékletet ellenőrző pontig kísérhetik gyermeküket. Akinél lázat tapasztalunk, haza kell küldenünk. Ha napközben észleljük a gyermek betegségét, értesítjük a szülőt és az erre kijelölt helységben kell megvárnia amíg a szülő érte jön.